top of page

Cel·lebrar i conmemorar. Observar i Jutjar.Agraïr. CeIdiomas: Català - CastellanoAvui és onze de setembre, i com cada any, ademés d’altres efemèrides, es celebra la Diada Nacional de Catalunya. No m’extendré valorant cap aspecte d’aquesta cel·lebració. El que voldria demostrar és que entrar en valoracions és un exercici inútil.

Com totes les diades, aquest dia és el que en volem fer. És una jornada festiva, reivindicativa, vacacional, laboral, qualsevol, etc. Depén de quin sigui el nostre punt de vista. I precisament això és el que ens deia el gran savi taoista Zhuang Zi: Tot coneixement depén d’un punt de vista.


D’ell s’explica que un dia un dels seus deixebles el buscava activament i no el trobava enlloc. Finalment, el va trobar dormint sota un arbre i el va despertar tot dient-li: “Mestre, us necessito, tinc una pregunta molt important referent al Tao”; i la resposta de Zhuang Zi va ser: “No et puc respondre. M’acabes de despertar mentre somniava que era una papallona i volava per sobre d’aquest prat. Ara mateix no puc estar segur de si soc Zhuang Zi que somniava ser una papallona o una papallona que somnia que és Zhuang Zi”.

Com més elevat és el punt de vista, més elevada és la realitat que crea. L’I-Ching està ben ple d’exemples per il·lustrar aquesta afirmació. Però… qué passa quan prescindim del punt de vista?


Com deia al principi, avui és la Diada Nacional de Catalunya. Fa unes hores estava al metro, rodejat d’un gran nombre de persones que duien senyeres estelades, pancartes reivindicatives, etc. I per altra banda, també moltes persones que duien maletes ja que estem en temporada turística. En un grup d’aquests darrers, una de les persones es dirigia a les demés i els explicava que la Diada Nacional de Catalunya és una cel·lebració estúpida ja que els catalans la cel·lebren el dia en que es va produïr una derrota militar que va fer que Catalunya quedés irremediablement inclosa dins d’Espanya. Si algun historiador em llegeix podrà corregir aquesta afirmació o aportar altres dades, però aquesta és la versió que aquesta persona estava explicant.

Francament, no sé si me l’he mirada malament. Sempre intento prescindir de l’expressió facial, però el cas és que aquesta persona s’ha sentit observada per mí i m’ha preguntat: “és així o no?”. Jo m’he limitat a contestar-li: “sens dubte, desde el teu punt de vista és així. Però si canviem el punt de vista es pot veure com els catalans recorden cada any que, malgrat una derrota militar, continuen sent un poble amb cultura i identitat pròpies, i continuen vivint a la seva terra. Si els preguntes als de les banderes et diran això perquè aquest és el seu punt de vista. I ai`xò mateix passa amb altres pobles”. Tot i que no li he preguntat, aquesta persona no ha pogut evitar dir-me de quin lloc del món és i com això li genera orgull patriotic i condiciona el seu punt de vista… però a l’instant ha vist com es permet jutjar les accions d’un poble que vol defensar la seva terra, mentre es troba allunyada uns 8.525,85 Km de la terra que li desperta el seu orgull patriótic, i en marxar d’allà va refusar defensarla. Poser fins al punt de no ser capaç de reconeixer com un altre poble si que es defensa o com a mínim té la voluntat de fer-ho.

Aquesta persona ha enmudit. En un instant ha reconegut quin és el seu punt de vista i quin món s’ha autogenerat. No m’ha volgut dirigir més la paraula. Ha continuat el seu camí amb la seva maleta i les persones que l’acompanyaven. Espero haver-la ajudat.


Com a persona que ha crescut estudiant arts marcials, soc obsessiu del focus. Molt més que del punt de vista. El focus existeix en tot el que fem perquè forma part de l’essència de l’acció. No existeix un moviment que no tingui un focus o més d’un. Com més ben definit està el focus, més qualitat té un moviment, acció, plantejament,… El focus parteix d’una idea i aquesta idea parteix necessàriament d’un punt de vista.

La societat en la que vivim ens inunda de punts de vista per generar-nos idees que enfoquin les nostres accions. Aquesta és la tàctica alienadora per excel·lència. Tot punt de vista és alienador per quant un punt de vista exclou els altres. “Això és el que vaig aprendre de nen”, “així m’he criat”, “així s’ha fet sempre”, “m’han dit que ho he de fer així”… tot el da sentim aquestes i d’altres frases per justificar l’existència d’un punt de vista.


I què passa si prescindim del punt de vista? Hem de prescindir del focus?

Sempre he concebut el Tao com l’absència de punt de vista. El Tao és únic, intangible, immaterial i inabastable. És només comparable al Tot descrit per Hermes Trimegist, per tant, podem prescindir del punt de vista? Hermes Trimegist descriu el Tot com una ment infinita, mentre que la ment humana és finita. Podem fer que la nostra ment entri en el buit total de la ment infinita? És aquest el camí del Tao. I, si és aquest, existeix un punt de vista universal que pertany al Tao i que resulta equivalent a l’absència de punt de vista?


Imaginem per un moment una acció correcta al cent per cent… sense conseqüències colaterals per cap èsser que es trobi sota un altre punt de vista… aquesta acció tindria un focus, però no tindria un punt de vista i la idea que se’n derivés seria irrefutable. Si observem la natura practicant el Zen podem arribar a prescindir del nostre punt de vista humà desnaturalitzat. Aquest estiu, una tarda del mes d’agost, Vaig passar unes hores observant un gorg, un petit salt d’aigua. L’impacte de l’aigua sobre la superfície del llac generava un moviment, el qual iniciava el curs d’un rierol, l’aigua del qual irriga terres properes i llunyanes permetent que hi existeixi la vida tant animal com vegetal.

L’acció de l’aigua té un focus molt ben definit, té una idea clara, però quin punt de vista té? El de la natura… el del Tao. I aquesta acció tant perfecta és tant contínua que no pot abastar-se, per simple que sigui, sota cap model matemàtic. Euler i Lagrange superats un cop més per la natura.

Podem ser com aquesta aigua? Si podem, en aquest moment, la connexió amb el Tao s’ha creat i el nostre punt de vista ha desaparegut.

No necessitem jutjar el punt de vista dels altres perquè ja no en tenim un de propi. Podem entendre i apreciar les accions dels demés encara que no ens toqui a nosatres dur-les a terme. Podem aprendre de debó.


I ja que el nostre punt de vista genera la nostra ralitat, quin pot ser un punt de vista prou elevat? Personalment, jo conteplo aquesta diada desde una enorme minúcia. Aquest és el dia en que els meus pares van edificar l’acte d’amor més gran que existeix i em van concebre. És el dia en que projecto cap a ells tot el meu agraïment. No existeix res més per a mí. La política i l’economia son falses banderes creades pels homes per dominar altres homes. Son excloents. No m’interessen. L’home ha oblidat que és una part de la natura. En les petites coses està el més gran punt de vista, la seva absència.


Gràcies Mare, Gràcies Pare.

D’entre tot el que podria triar, cada onze de setembre trio l’agraïment.

Hoy es once de setiembre, y como cada año, además de otras efemérides, se celebra la Fiesta Nacional de Cataluña. No m'extendré valorando ningún aspecto de esta celebración. Lo que quisiera demostrar es que entrar en valoraciones es un ejercicio inútil. Como todas las fiestas, ese día es lo que queremos hacerde él. Es una jornada festiva, reivindicativa, vacacional, laboral, cualquiera, etc. Depende de cuál sea nuestro punto de vista. Y precisamente esto es lo que nos decía el gran sabio taoísta Zhuang Zi: Todo conocimiento depende de un punto de vista. De él se cuenta que un día uno de sus discípulos le buscaba activamente y no lo encontraba en ninguna parte. Finalmente, lo encontró durmiendo bajo un árbol y lo despertó diciéndole: "Maestro, te necesito, tengo una pregunta muy importante referente al Tao"; y la respuesta de Zhuang Zi fue: "No te puedo responder. Me acabas de despertar mientras soñaba que era una mariposa y volaba por encima de este prado. Ahora mismo no puedo estar seguro de si soy Zhuang Zi que soñaba ser una mariposa o una mariposa que sueña que es Zhuang Zi ". Cuanto más elevado es el punto de vista, más elevada es la realidad que crea. El I-Ching está lleno de ejemplos para ilustrar esta afirmación. Pero ... ¿qué pasa cuando prescindimos del punto de vista? Como decía al principio, hoy es el Día Nacional de Cataluña. Hace unas horas estaba en el metro, rodeado de un gran número de personas que llevaban banderas estrelladas, pancartas reivindicativas, etc. Y por otro lado, también muchas personas que llevaban maletas ya que estamos en temporada turística. En un grupo de estos últimos, una de las personas se dirigía a las demás y les contaba que la Fiesta Nacional de Cataluña es una celebración estúpida ya que los catalanes la celebran el día en que se produjo una derrota militar que hizo que Catalunya quedara irremediablemente incluida dentro de España. Si algún historiador me lee podrá corregir esta afirmación o aportar otros datos, pero esta es la versión que esta persona estaba contando. Francamente, no sé si me la he mirada mal. Siempre intento prescindir de la expresión facial, pero el caso es que esta persona ha sentido observada por mí y me ha preguntado: "es así o no?". Yo me he limitado a contestarle: "sin duda, desde tu punto de vista es así. Pero si cambiamos el punto de vista se puede ver cómo los catalanes recuerdan cada año que, a pesar de una derrota militar, siguen siendo un pueblo con cultura e identidad propias, y continúan viviendo en su tierra. Si les preguntas a los de las banderas te dirán esto porque este es su punto de vista. Y ai`xò mismo ocurre con otros pueblos ". Aunque no le he preguntado, esta persona no ha podido evitar decirme de qué lugar del mundo es y cómo esto le genera orgullo patriótico y condiciona su punto de vista ... pero al instante ha visto como se permite juzgar las acciones de un pueblo que quiere defender su tierra, mientras se encuentra alejada unos 8.525,85 Km de la tierra que le despierta su orgullo patriótico, y al marchar de allí rehusó defensarla. Poser hasta el punto de no ser capaz de reconocer como otro pueblo si que se defiende o al menos tiene la voluntad de hacerlo. Esta persona ha Mute. En un instante reconoció cuál es su punto de vista y qué mundo ha autogenerado. No me ha querido dirigir más la palabra. Ha continuado su camino con su maleta y las personas que la acompañaban. Espero haberla ayudado. Como persona que ha crecido estudiando artes marciales, soy obsesivo del foco. Mucho más que el punto de vista. El foco existe en todo lo que hacemos porque forma parte de la esencia de la acción. No existe un movimiento que no tenga un foco o más de uno. Cuanto más bien definido está el foco, más calidad tiene un movimiento, acción, planteamiento, ... El foco parte de una idea y esa idea parte necesariamente de un punto de vista. La sociedad en la que vivimos nos inunda de puntos de vista para generar hacernos ideas que enfoquen nuestras acciones. Esta es la táctica alienadora por excelencia. Todo punto de vista es alienador por cuanto un punto de vista excluye los demás. "Eso es lo que aprendí de niño", "así me he criado", "así se ha hecho siempre", "me han dicho que tengo que hacerlo así" ... todo lo da sentimos estas y otras frases para justificar la existencia de un punto de vista. Y qué pasa si prescindimos el punto de vista? Debemos prescindir del foco? Siempre he concebido el Tao como la ausencia de punto de vista. El Tao es único, intangible, inmaterial e inalcanzable. Es sólo comparable al Todo descrito por Hermes Trimegisto, por tanto, podemos prescindir del punto de vista? Hermes Trimegisto describe el Todo como una mente infinita, mientras que la mente humana es finita. Podemos hacer que nuestra mente entre en el vacío total de la mente infinita? Es este el camino del Tao. Y, si es éste, existe un punto de vista universal que pertenece al Tao y que resulta equivalente a la ausencia de punto de vista? Imaginemos por un momento una acción correcta al cien por cien ... sin consecuencias colaterales para ningún ser que se encuentre bajo otro punto de vista ... esta acción tendría un foco, pero no tendría un punto de vista y la idea de que se derivara sería irrefutable. Si observamos la naturaleza practicando el Zen podemos llegar a prescindir de nuestro punto de vista humano desnaturalizado. Este verano, una tarde del mes de agosto, Pasé unas horas observando una poza, un pequeño salto de agua. El impacto del agua sobre la superficie del lago generaba un movimiento, el cual iniciaba el curso de un arroyo, el agua del que irriga tierras cercanas y lejanas permitiendo que exista la vida tanto animal como vegetal. La acción del agua tiene un foco muy bien definido, tiene una idea clara, pero qué punto de vista tiene? El de la naturaleza ... el del Tao. Y esta acción tanto perfecta es tanto continua que no puede abarcar, por simple que sea, bajo ningún modelo matemático. Euler y Lagrange superados una vez más por la naturaleza. Podemos ser como esta agua? Si podemos, en este momento, la conexión con el Tao ha creado y nuestro punto de vista ha desaparecido. No necesitamos juzgar el punto de vista de los otros porque ya no tenemos uno propio. Podemos entender y apreciar las acciones de los demás aunque no nos toque a nosotros llevarlas a cabo. Podemos aprender de verdad. Y ya que nuestro punto de vista genera nuestra ralidad, cuál puede ser un punto de vista bastante elevado? Personalmente, yo conteplo este día desde una enorme minucia. Este es el día en que mis padres edificaron el acto de amor más grande que existe y me concibieron. Es el día en que proyecto hacia ellos todo mi agradecimiento. No existe nada más para mí. La política y la economía son falsas banderas creadas por los hombres para dominar otros hombres. Son excluyentes. No me interesan. El hombre ha olvidado que es una parte de la naturaleza. En las pequeñas cosas está el más grande punto de vista, su ausencia. Gracias Madre, gracias Padre. De entre todo lo que podría elegir, cada once de septiembre elijo el agradecimiento


Darrera Entrada
Entrades Recents
Arxiu Històric
Etiquetes
No tags yet.
Segueix-nos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Wix Facebook page
bottom of page